3,3'-DICHLOROBENZIDINE

1,2,4-trichlorobenzene.png