[4-(2-Fluoro-5-methylphenyl)phenyl]acetic acid

1,2,4-trichlorobenzene.png