[4-(3-Fluoro-4-methylphenyl)phenyl]acetic acid

1,2,4-trichlorobenzene.png