1-{1-[2-(Hydroxymethyl)phenyl]-7-Phenoxyindolizin-3-Yl}ethanone

1,2,4-trichlorobenzene.png