1-[1-[2-(hydroxymethyl)phenyl]-7-phenoxyindolizin-3-yl]ethanone

1,2,4-trichlorobenzene.png