1-[7-Amino-1-(Pyrimidin-2-Yl)indolizin-3-Yl]ethanone

1,2,4-trichlorobenzene.png