GlcNAcb1-2Galb1-3GalNAca

1,2,4-trichlorobenzene.png