GlcNAca1-4Galb1-4GlcNAcb

1,2,4-trichlorobenzene.png