2-amino-5-benzoyl-4-(2-(trifluoromethyl)phenyl)-1H-pyrrole-3-carboxamide

1,2,4-trichlorobenzene.png