(2z)-2-Hydroxy-4-[4-(Octyloxy)phenyl]-4-Oxobut-2-Enoic Acid

1,2,4-trichlorobenzene.png