Galb1-4GlcNAcb1-3GalNAca

1,2,4-trichlorobenzene.png