Galb1-4GlcNAcb1-6GalNAca

1,2,4-trichlorobenzene.png