2,2',4,5'-Biphenyltetrol

1,2,4-trichlorobenzene.png