1-methyl-5-[3-(2-nitrophenyl)prop-2-enylidene]-1,3-diazinane-2,4,6-trione

1,2,4-trichlorobenzene.png