4-phosphanyloxyaniline

1,2,4-trichlorobenzene.png