N-PHENYL-1-NAPHTHYLAMINE

1,2,4-trichlorobenzene.png