4-hydroxybenzonitrile;sodium

1,2,4-trichlorobenzene.png