methyl 3-[4-chloro-3-[[[(3R,5S)-7-chloro-5-(2,3-dimethoxyphenyl)-1-(3-acetoxy-2,2-dimethylpropyl)-2-oxo-1,2,3,5-tetrahydro-4,1-benzoxazepin-3-yl]acetyl]amino]phenyl]propionate

1,2,4-trichlorobenzene.png