3-[3-[[[(3R,5S)-7-chloro-5-(2,3-dimethoxyphenyl)-1-(3-hydroxy-2,2-dimethylpropyl)-2-oxo-1,2,3,5-tetrahydro-4,1-benzoxazepin-3-yl]acetyl]aminomethyl]phenyl]propionic acid ethyl ester

1,2,4-trichlorobenzene.png