(2s)-2-amino-4-phenyl-n-{5-[(e)-2-pyridin-4-ylvinyl]pyridin-3-yl}butanamide

1,2,4-trichlorobenzene.png