(2s)-2-amino-3-phenyl-n-[5-(2-pyridin-4-yl-vinyl)-pyridin-3-yl]-propionamidehydrochloride

1,2,4-trichlorobenzene.png