2-iodo-N-(4-{[2-(2-pyridinyl)ethyl]amino}phenyl)benzamide

1,2,4-trichlorobenzene.png