2-(dimethylamino)-6-methyl-N-{4-[2-(2-pyridinyl)ethoxy]phenyl}-nicotinamide

1,2,4-trichlorobenzene.png