6-methyl-2-(1-piperidinyl)-N-{4-[2-(2-pyridinyl)ethoxy]phenyl}nicotinamide

1,2,4-trichlorobenzene.png