2,6-dichloro-3-nitro-N-phenyl-benzamide

1,2,4-trichlorobenzene.png