1-bromo-4-butoxy-2-methylbenzene

1,2,4-trichlorobenzene.png