2-[4-(dimethylamino)phenyl]-N-(4-{[2-(2-pyridinyl)ethyl]amino}phenyl)-1-cyclohexene-1-carboxamide

1,2,4-trichlorobenzene.png