N-[4-(2-pyridinylmethyl)phenyl]-2-[4-(trifluoromethyl)phenyl]-1-cyclohexene-1-carboxamide

1,2,4-trichlorobenzene.png