2-(4-methylphenyl)-N-(4-{[2-(2-pyridinyl)ethyl]amino }phenyl)-1-cyclopentene-1-carboxamide

1,2,4-trichlorobenzene.png