1,2,3,4-Tetraphenylnaphthalene

1,2,4-trichlorobenzene.png