N-[2-(4-Methoxy-phenylamino)-phenyl]-terephthalamic acid methyl ester

1,2,4-trichlorobenzene.png