(3S)-1-(4-Chlorophenyl)-3-methyl-2,5-piperazinedione

1,2,4-trichlorobenzene.png