5-{[3-(Aminomethyl)phenyl]ethynyl}-N-{3-chloro-4-[(3-fluorobenzyl)oxy]-phenyl}pyrimidin-4-amine

1,2,4-trichlorobenzene.png