2-(2-Hydroxy-phenyl)-3-(2-p-tolyl-ethyl)-3H-quinazolin-4-one

1,2,4-trichlorobenzene.png