(3,4-Dichloro-phenyl)-(5-phenyl-oxazol-2-yl)-amine

1,2,4-trichlorobenzene.png