3-[4-(2-butoxyethoxy)phenyl]-9-isobutyl-N-[4-[[methyl(tetrahydro-2H-pyran-4-yl)amino]methyl]phenyl]-8,9-dihydro-7H-pyrido[2,3-b]azepine-6-carboxamide

1,2,4-trichlorobenzene.png