3-[6-(2-methoxyphenyl)pyridin-3-yl]propanoic acid

1,2,4-trichlorobenzene.png