(3-acetylphenoxy) ethanol

1,2,4-trichlorobenzene.png