(2R)-2-(6-chloropyridin-2-yl)-2-phenylacetonitrile

1,2,4-trichlorobenzene.png