3-[1-[5-(5-chloro-thiophen-2-yl)-isoxazol-3-ylmethyl]-5-(1-isopropyl-piperidin-4-ylcarbamoyl)-2,4-dimethyl-1H-pyrrol-3-yl]-propionic acid

1,2,4-trichlorobenzene.png