(6r, 7r)-7-[2-amino-2-(4-hydroxyphenyl) acetamido]-3-[(z)-propenyl]-3-cephem-4-carboxylic acid

1,2,4-trichlorobenzene.png