2-(Acetylamino)-5-(phenylmethoxy)-benzoic Acid Methyl Ester

2-(Acetylamino)-5-(phenylmethoxy)-benzoic Acid Methyl Ester