N-(2-Amino-phenyl)-4-(1-{[(pyridin-3-ylmethyl)amino]methyl}vinyl)benzamide

1,2,4-trichlorobenzene.png