3-(2,4-dihydroxy-phenyl)-4-(2-aminocarbonyl-phenoxy)-1h-pyrazol

1,2,4-trichlorobenzene.png