1-[3-({2-[(2-Hydroxyethyl)oxy]ethyl}oxy)-4-(methyloxy)phenyl]-1-propanone

1,2,4-trichlorobenzene.png