7-methoxy-6-(2-methoxyethoxy)-4-(4-piperazin-1-yl-1H-indazol-1-yl)-cinnoline

1,2,4-trichlorobenzene.png