5-(furan-2-ylmethylidene)-1-(4-methylphenyl)-1,3-diazinane-2,4,6-trione

1,2,4-trichlorobenzene.png