4-(6-fluoropyridin-3-yl)-7-methoxy-6-(2-methoxyethoxy)cinnoline

1,2,4-trichlorobenzene.png