1-(4-methoxy-3-(2-methoxyethoxy)phenyl)ethanone

1,2,4-trichlorobenzene.png