[4-(benzothiazol-2-yloxy)-phenyl]-acetic acid methyl ester

1,2,4-trichlorobenzene.png