1-[3-({2-[(2-Hydroxyethyl)oxy]ethyl}oxy)phenyl]-1-butanone

1,2,4-trichlorobenzene.png